Architecture Fringe 2017
Infrastructure

57 Degrees North - Bothy Culture

An evening of short talks, music, stories and song celebrating Bothy Culture past and present

Mairi McFadyen

SAT 15 July 2017
7:30pm - 11pm

Abriachan Village Hall
Abriachan
Inverness IV3

£5
TICKETS

Head up the hill above Loch Ness to Abriachan for a night of music, poetry, stories and song in celebration of Highland Bothy Culture. From the folklore of the shielings, mountain bothies and shepherd’s huts of the past to the revitalisation of the tradition of hutting in Scotland today, this event will include short informative talks with guest speakers and floor spots from invited musicians and performers.

Speakers include Lesley Riddoch on Scotland's missing wood cabins and ethnologist Hugh Cheape of Sabhal Mòr Ostaig on the folklore of bothy culture in Scots and Gaelic culture.

Musicians include bothy ballad singer Scott Gardiner and fiddler/composer Adam Sutherland + friends. Hosted by the local ceilidh band.

BYOB. Parking available but limited.

CULTAR SAOGHAL NAM BOTHAN: CEILIDH OBAR ITHEACHAN

Disathairne 15 an t-Iuchar
7.30-11 feasgar

Talla a' bhaile
Obar Itheachan
Inbhir Nis IV3

Feasgar le òraidean beaga, ceòl, sgeulachdan agus òrain, a' comharrachadh Cultar Saoghal Bothannan na Gaidhealtachd Nach teid sibh an aird aig ceann a tuath Loch Nis a Thalla dh’Obar Itheachan airson oidhche de cheòl, bàrdachd, sgeulachdan agus òrain a’ comharrachadh Cultar nam Bothan anns a’ Ghàidhealtachd. Bidh òraidichean agus ceòlaidearan ann a’ sgaoileadh sgeulachdan nan àirighean, sgeulachdan bothan nam beanntan agus bothan nan cìobairean o shean, agus ath-bheòthachadh a bhrosnachadh air tradaiseanan agus cleachdaidhean bothan na h-Alba mar aite-comhnaidh fhathast nar measg san latha an-diugh. Thoiribh a-steach le botal. Pàirceadh ri làimh gun a bhith pailt.

Also at this festival: