Architecture Fringe 2019
In Real Life

FEARANN / LAND 2

Join us for day of short talks, workshops and discussion exploring a creative response to contemporary land debates in the Highlands // Thigibh còmhla ruinn airson latha de dh’òraidean, bùthan-oibreach agus còmhraidhean a' sireadh freagairtean chruthachail gu Ceist and Fhearann air a' Ghàidhealtachd

Mairi McFadyen, Raghnaid Sandilands

Event
SAT 22 June 2018 / 12pm - 4.30pm
FREE

TICKETS

Abriachan Forest Classsroom
Inverness IV3 8LB

Assistance dogs welcome

We believe that the Land Question cannot be seen in isolation, but as part of a wider cultural movement. On its own, all politics can do is react or cope with current situation. Artists imagine new possibilities. Following on from last year's event, we ask: what is the role of the citizen artist in contemporary land debates here in the Highlands? What stories do we need to tell? What stories do we need to challenge? How do we connect, inspire and support each other?

Tha sinn a’ creidsinn nach fhaigh sibh fuasgladh air Ceist an Fhearainn as aonais an t-sluagh. Cha dèan poileataigs ach dèiligeadh ris an t-suidheachadh mar a dh’ èireas e. Tha an neach-ealain gar cur an cèill: cò sinne agus dè dh’fhaodamaid a dhèanamh? Is sinne a tha cruthachadh cothrom na Fèinne dhuinn fhèin, ann an gach seadh, le bhith a’ tuigsinn gu bheil pàirt riatanach againn fhèin ann a bhith a’ stiùireadh an suidheachadh: tron chultar is tron dualchas. Gabhamaid sealbh air sgeulachdan ar tìre is ar n-àiteachan a-rithist. Cuiridh sinn slighe air dòigh dhuinn fhèin airson an àm ri teachd. Dè na sgeulachdan a ghabhas ceasnachadh? Dè na sgeulachdan a dh’ fheumas sinn ìnnse dha càch a chèile? Ciamar a bhios sinn a’ ceangal, a’ brosnachadh agus a’ toirt taic dha chèile?

@LAND_Fearran

www.fearann.land

Facebook

#FearannLand

Also at this festival: